Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, jakie masz do Nas powierzając nam swoje dane osobowe, w związku z czym podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, by dane te chronić. Poniżej znajdziesz informacje o tym jak zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, gdy przesyłasz do nas swoje CV.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miquido Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, Zabłocie 43a, 30-701 Kraków, Polska (“Miquido” lub “My”).

We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Nami:

Dane osobowe Kandydatów

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które nam prześlesz w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji, w którym bierzesz aktualnie udział – w oparciu o:
  • przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • Twoją zgodę na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż wskazane powyżej.
  • niezbędność przetwarzania tych danych na Twoje żądanie w celu podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy z Miquido,
 • informowania Cię o przyszłych ofertach pracy oraz skontaktowania się z Tobą w przyszłości i przeprowadzenia kolejnych procesów rekrutacyjnych – w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę,
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych.

Dla celów wskazanych powyżej będą przetwarzane będą również dane: pozycja, na którą aplikujesz, informacja jak Nas znalazłeś, data i godzina przesłania nam Twojej aplikacji, a także inne dane, które zawrzesz w swoim CV lub przekażesz nam w trakcie rekrutacji. Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie tym podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy w oparciu o zawartą umowę lub inny instrument prawny, a także innym podmiotom powiązanym z Miquido (np. spółce matce) w oparciu o prawnie uzasadniony interes Miquido.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:

 • od dnia ich doręczenia do czasu zakończenia weryfikowania Twojej aplikacji oraz poinformowania Cię o wyniku tego procesu, nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego – w przypadku, gdy nie udzielisz nam zgody na dalsze przetwarzanie dla innych procesów rekrutacyjnych,
 • od dnia ich doręczenia przez kolejne 3 lata lub do chwili wycofania zgody – jeżeli udzielisz nam zgody na dalsze przetwarzania dla innych procesów rekrutacyjnych,
 • od zakończenia każdego z procesów rekrutacyjnych, w których będziesz brać udział, do upływu okresu przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń – wyłącznie w celu obrony lub dochodzenia tych roszczeń.

Masz prawo:

 • żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo wycofać swoją zgodę w każdym czasie – wycofanie zgody nie będzie wpływać na przetwarzanie do czasu jej wycofania,
 • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi oraz
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z któregokolwiek z wymienionych powyżej praw skontaktuj się z Nami w jeden ze wskazanych powyżej sposobów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Miquido.

Information on processing your personal data

We value your trust in providing us your data, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. Below you will find the necessary information about the data we collect and process when you send us your CV.

The controller of your personal data is Miquido Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. with its seat in Krakow, Zabłocie 43a, 30-701 Kraków, Poland (“Miquido”, “We”, “Our” or “Us”).

In all cases regarding your personal data you can contact Us:

Personal data of Candidates

We will process your personal data that you submit in order to:

 • carry out the recruiting process you are taking part in now – on the grounds:
  • provision of law (Article 221.1 of the Polish Labour Code) as regards the following data: first name and last name; date of birth; contact details; education; professional qualification; employment history.
  • your consent to the processing of data included in your CV and your cover letter if you provide us with data other than indicate above;
  • that such processing is necessary to take steps at your request prior entering into a contract with Miquido,
 • inform you of future job possibilities or contact you in the future and carry out other recruiting processes in the future – on the grounds of your consent,
 • exercise or defence of legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure – on the grounds of Our legitimate interests as a data controller.

Your following personal data: job position you are applying for, information on how you found Us, date and time of sending Us your request and all information that you provide us with by sending your CV or during recruitment process will be also processed for the purposes indicated above. Your personal data may also be transferred only to our data processors that we cooperate with on the basis of a contract or other legal act or to other companies that are affiliated with Miquido (i.e. parent company of Miquido) on the grounds of Our legitimate interests as a data controller.

Your personal data will be kept:

 • from the day you submit them and up to the day we finish reviewing your application and give you feedback about the results of your submission, not later than the end of the recruiting process – in case you have not given us your consent to process it for further recruiting processes,
 • from the day you submit them and for the next 3 years or up to the day you withdraw your consent – in case you have given us your consent to process it for further processes,
 • from the end of each recruiting process you have taken part in and up to the day of the end of the limitation process of any of Our of your claims – solely for the exercise or defence of legal claims.

You have the right to:

 • access your personal data and to obtain the rectification of inaccurate data, deletion or restriction of processing,
 • in case when the legal basis of processing your data is Our legitimate interest as a data controller you have the right to object to processing of your personal data,
 • receive a copy of your personal data,
 • in case your personal data is processed on the basis of your consent you have the right to withdraw your consent at any time – this will not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal,
 • in case your personal data is processed on the basis of your consent you have the right to withdraw your consent at any time – this will not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal,
 • in case your personal data is processed on the basis of your consent you have the right to receive the personal data concerning you, which you have provided to Us, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another controller,
 • to lodge a complaint with a supervisory authority and to an effective judicial remedy. In order to execute any of the abovementioned rights please contact Us in one of the ways indicated at the beginning of this document.

Providing your personal data is voluntary, but necessary in order to take part in any of the recruiting processes carried out by Miquido